fbpx


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่ทำการจอง

กรุณาระบุความต้องการ เพิ่มเติมของผู้เดินทาง ทางช่องด้านบนนี้ หรือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงินค่าทัวร์
** เกี่ยวกับห้องพัก ** เช่น ต้องการห้องพักเดียว, ห้อง 3 คน
** เกี่ยวกับอาหาร ** เช่น ไม่ทานเนื้อวัว, ทานมังสวิรัติ
** อื่นๆ** เช่น ต้องการแยกเที่ยวเอง, นัดเพื่อน, ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จองทัวร์