fbpx
พบ 1 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2824324
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / Dinner พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990
ตุลาคม
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990

** วันหยุด