Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261731 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ GERMANIUM POWER CENTER ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูพระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา สุกี้ชาบู ปลาประธานาธิบดี + อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13 ธันวาคม 60 ราคา: 20,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน