Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261728 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง DUTYFREE GLORIA OUTLET (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 3 คืน และพัก 5 ดาว 1 คืน + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี และเสี่ยวหลงเปา

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13, 16-20 ธันวาคม 60 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
6-10, 13-17, 20-24 มกราคม 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 10-14, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 21,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต่หวัน