Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261949 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทเป  วัดหลงซาน ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  น้ำตกสือเฟิ่น  ปล่อยโคมลอย  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  GERMANIUM POWER CENTER  วัดจูหลินซาน  GLORIA OUTLETS พิเศษ...เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา + Free wifi on bus + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 15,900.-

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 12-14, 13-15, 19-21, 22-24, 26-28, 28-30, 29-31 สิงหาคม 62 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
 3-5, 24-26 สิงหาคม 62 ราคา: 16,900.-