TaiwanChina AirlinesTW261946 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ชิมชาอู่หลง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซานซื่อ  ซีเหมินติง  Duty Free  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  Gloria Outlet (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน / เมนูปลาประธานาธิบดี + เสี่ยวหลงเปา / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 18-21, 25-28 กันยายน 62 ราคา: 16,555.-
วันเดินทาง:
2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 17,555.-