TaiwanChina AirlinesTW281947 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ร้านกาแฟ  ไทเป  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน *้*เที่ยวครบ 3 ตลาดดัง** + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 18,999 บาท)
วันเดินทาง:
2-5, 15-18, 22-25 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 
ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 16,999 บาท)

วันเดินทาง: 5-8, 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-