Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW281947 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ร้านกาแฟ  ไทเป  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน *้*เที่ยวครบ 3 ตลาดดัง** + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 18,999 บาท)
วันเดินทาง:
2-5, 15-18, 22-25 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 
ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 16,999 บาท)

วันเดินทาง: 5-8, 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-