TaiwanChina AirlinesTW261944 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ไทเป  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 1 คืน + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง + Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 21,955.-
วันเดินทาง:
8-11, 22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
3-6, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 20,955.-