TaiwanThai AirwaysTW281937 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-(ปรับลดจาก 22,999 บาท)

วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 24-27, 26-29 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
17-20 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
10-13, 12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
2-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 19,999.-(รับ waiting list)

วันเดินทาง: 5-8, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
 14-17, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
21-24, 26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 28,999.-