TaiwanChina AirlinesTW261935 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ร้านพายสับปะรด  Cosmetics Shop  ซีเหมินติง ศูนย์ GERMANIUM อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น DUTY FREE  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว + เมนูปลาประธานาธิบดี / จีนซีฟู้ด + Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 21-24 กันยายน 62 ราคา: 17,500.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,500.-
วันเดินทาง:
5-8, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 18,500.-