Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281933 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 7-12 สิงหาคม 62 ราคา: 17,999.-(ปรับลดจาก 18,999 บาท)
วันเดินทาง: 21-26 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 11-16 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
25-30 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 2-7 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
9-14 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
22-27 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-