Taiwannok scootTW281932 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  ย่านซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  MITSUI  OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 10-16 กันยายน 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 24-30 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 8-14, 10-16, 17-23 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-