TaiwanNok ScootTW281924 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านกาแฟ  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว **เฉพาะเดือน ก.ค. มีปรับเที่ยวบิน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-6 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 3-7, 5-9, 12-16, 16-20, 19-23, 26-30 สิงหาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)
วันเดินทาง: 23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
24-28 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 13-17, 14-18, 21-25 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 9-13, 20-24, 23-27 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 16-20, 17-21 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
19-23, 20-24 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-