Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด + Free wifi on bus

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 25-28 เมษายน 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 12,555.-
วันเดินทาง:
10-13, 17-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,555.-

วันเดินทาง: 11-14, 18-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,555.-
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
15-18 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 12,555.-

วันเดินทาง: 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 12,555.-

วันเดินทาง: 3-6, 4-7, 10-13, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28, 26-29 ตุลาคม 62 ราคา: 13,555.-
วันเดินทาง:
11-14, 12-15 ตุลาคม 62 าคา: 14,999.-