Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanTiger AirTW261872 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / Free wifi on bus

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 28 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 5-8 ตุลาคม 61 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
วันเดินทาง:
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)

วันเดินทาง: 3-6, 9-12, 10-13, 16-19, 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 14-17, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 4-7, 11-14, 18-21, 26-29 มกราคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 15-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 14,999.-