Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW261871 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม) ซีเหมินติง  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / อาหารจีนซีฟู้ด สไตล์ไต้หวัน + Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 14,500.- (ปรับลดจาก 15,500.-)