Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261866 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:  ตุลาคม 61 ราคา: 17,999.- (ปิดกรุ๊ป)