Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW281865 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  วัดหลงซาน  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว + เที่ยวครบ 3 ตลาดดัง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 13,777.-)

วันเดินทาง: 7-10, 14-17 กันยายน 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 13,777.-)
วันเดินทาง:
21-24 กันยายน 61 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 14,777.-)
วันเดินทาง:
28 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 13,777.-