Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281845 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 5-9 มิถุนายน 61 ราคา: 11,995.- (ปรับลดจาก 12,987.-) 
วันเดินทาง: 7-11 มิถุนายน 61 ราคา: 12,555.- (ปรับลดจาก 13,987.-)  
วันเดินทาง: 20-24 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 13,987.-

วันเดินทาง: 3-7, 10-14, 17-21 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
25-29, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 4-8, 7-11, 18-22, 21-25, 25-29 สิงหาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 25-29 กันยายน 61 ราคา: 12,987.-