TaiwanThai AirwaysTW281807 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)+เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 20-23 มกราคม 61 ราคา: 17,900.- (ปรับลดจาก 21,900.-)
วันเดินทาง:
 25-28 มกราคม 61 ราคา: 21,900.- 
วันเดินทาง: 27-30 มกราคม 61
ราคา: 19,900.- (ปรับลดจาก 21,900.-)

วันเดินทาง:
 2-5, 3-6, 4-7, 22-25, 23-26, 24-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง: 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง: 1-4, 19-22, 21-24 เมษายน 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
5-8 เมษายน 61 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง: 3-6, 4-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน