Laos
bangkok_airL081801
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเซียงทอง สักการะพระธาตุพูสี ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคล ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า น้ำตกกวางสี เข้าร่วมเทศกาลแข่งเรือหลวงพระบาง อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู บ้านช่างไห บ้านผานม สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน Bangkok Airways
วันเดินทาง: 8-10 กันยายน 61 ราคา: 10,900 บาท (ปิดกรุ๊ป)