JapanAir Asia XJ5419139 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-25 สิงหาคม /  29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 14,889.-

วันเดินทาง: 6-9, 14-17 กันยายน 62 ราคา: 14,889.-
วันเดินทาง:
19-22, 20-23, 21-24 กันยายน 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 18,999.-)