JapanAir Asia XJ2819185 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  นารา  วัดโทไดจิ  สวนกวาง  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวันในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย เกียวโต  อาราชิยาม่า  ป่าไผ่  ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โกเบ  ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์  โอซาก้า สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 18-22, 20-24, 24-28, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-