EUROPEQatar AirwaysEU281829 ทัวร์ยุโรป โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก (เยอรมัน) เมืองโฮเฮนชวานเกา  ปราสาท นอยชวานสไตน์  เมืองอินส์บรูค (ออสเตรีย)  หลังคาทองคำ  เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองซาลส์บูร์ก  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส   เมืองซาลส์บูร์ก  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)  ปราสาทครุมลอฟ  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองปราก  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองปราก  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทปราก  มหาวิหาร เซนต์วิตัส  พระราชวังหลวง  เมืองบราติสลาว่า (สโลวาเกีย) รัฐสภาแห่งสโลวัก  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  ปราสาทบราติสลาวา  ย่านมหาวิทยาลัย  เมืองบูดาเปสต์ (ฮังการี)  จัตุรัสวีรบุรุษ  เนินเขา แห่งปราสาท  พระราชวังโบราณ  โบสถ์แมทเธียส  อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1  ป้อมชาวประมง  ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ   เมืองเวียนนา (ออสเตรีย)  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  ตึกรัฐสภา  พระราชวัง เบลวีเดียร์  พระราชวังเชินบรุนน์  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น  ถนนคาร์ทเนอร์  ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ + ชิมอาหารขึ้นชื่อ..ขาหมูเยอรมัน / ซุปกุลาซ / ไส้กรอกเวียนนา **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น**

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 กันยายน-7 ตุลาคม 61 ราคา: 54,888.-