ChinaChina Eastern AirlinesCH151766 ทัวร์จีน คุนหมิง เมืองฉู่สง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า) จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านใบชา เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)  อุทยานน้ำหยก สาหร่ายเกลียวทอง  ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านหยก วัดหยวนทง ร้านไข่มุก อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง / ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA EASTER AIRLINES
วันเดินทาง: 18-23 ตุลาคม 60 ราคา: 26,799.-
วันเดินทาง:
24-29 ตุลาคม 60 ราคา: 23,799.-

วันเดินทาง:
6-11 พฤศจิกายน 60 ราคา: 23,799.-

วันเดินทาง:
5-10 ธันวาคม 60 ราคา: 26,799.-
วันเดินทาง: 
19-24 ธันวาคม 60 ราคา: 23,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน