ChinaChina Eastern AirlinesCH151760 ทัวร์จีน คุนหมิง ร้านหยก คุนหมิง อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน ประตูมังกร (รวมรถราง) ร้านผ้าไหม ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วัดหยวนทง ที่พักระดับ 4 ดาว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง: 20-23 ตุลาคม 60 ราคา: 21,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน