BaliThai Lion AirBL281905 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  จิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น)  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ...เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 3-6 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
10-13, 16-19, 17-20, 24-27 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 25-28, 27-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-